نمونه سوال فیزیک

نمونه سوالات فصل 4 (آینه ها)

دلیل هر یک از پدیده های زیر را بیان کنید:

الف) کلمه آمبولانس را در جلوی آن وارونه می نویسند.

ب) در پیچ جاده ها آینه محدب بکار می برند.

ج) از یک آینه مقعر می توان بعنوان کوره آفتابی استفاده کرد.

1

جملات زیر را تکمیل کنید:الف) اگر پرتوهای بازتاب یکدیگر را قطع کنند تصویر..............خواهد بود.

ب) اگر جسم روی مرکز آینه مقعر باشد بزرگنمایی آینه برابر ........ است.

ج) کاربرد آینه مقعر  در ...............می باشد

2

 جسمی جلوی  یک  آینه  تخت قرار دارد.شکل را رسم کرده  و خصوصیات تصویر را بنویسید.

3

یک آینه کروی از  جسمی که در مقابل آن قرار دارد  تصویری مجازی و 2 برابر جسم می دهد . اگر فاصله جسم ازآینه 20 cm باشد الف) محل تصویر؟

ب) نوع آینه                                        ج) فاصله کانونی آینه  

   د) فاصله جسم از تصویر                      ه) شکل را رسم کنید.

4

جسمی به طول 5cm  را در فاصله 12 cm  از یک آینه مقعر  به  شعاع انحنای 20 cm  قرار می دهیم تعیین کنید: الف) نوع تصویر                               ب) اندازه تصویر   ج) فاصله جسم و تصویر از هم

5

جسمی را در فاصله 48 cm  از  یک آینه محدب به فاصله کانونی 24 cm قرار می دهیم

تعیین کنید: الف) محل تصویر                      ب) اگر طول جسم 4 cm باشد طول تصویر چقدر است؟                                          ج) بزرگنمایی آینه چقدر است؟

6

جسمی مقابل یک آینه مقعرکه فاصله کانونی آن 15cm  است قرار دارد.اگر فاصله جسم تا آینه 30cm باشد :

 

الف) فاصله تصویر تا آینه چقدر است؟                         ب) نوع تصویر چیست (چرا)؟

 

ج) اگر طول جسم 4 cm  باشد طول تصویر چقدر است  ?       

7

صفحه ای به قطر 20 cm  مقابل یک چشمه نور نقطه ای قرار دارد. اگر فاصله دیوار تا چشمه نور برابر 1 m  باشد و فاصله صفحه تا چشمه نور برابر 40 cm  باشد قطر سایه روی دیوار چقدر است؟

8

به وسیله یک آینه کروی به فاصله کانونی 20 cm  از یک جسم تصویری مجازی و بزگتر در فاصله 60 سانتی متری ار آینه ایجاد شده است. الف) فاصله جسم تا آینه

ب) بزرگنمایی آینه          ج) نوع آینه        د) فاصله جسم تا تصویر

9

می خواهیم از نوشته های یک کتاب تصویری درشت روی پرده ای بیندازیم چه آینه ای بکار ببریم و صفحه کتاب را در چه ناحیه ای از محور اصلی قرار دهیم؟

10

در یک آینه محدب با بزرگنمایی یک دوم , فاصله جسم و تصویر از هم 30 cm است.مطلوبست:الف)  فاصله تصویرتا آینه             ب) فاصله جسم  تا آینه

ج) فاصله کانونی آینه                           

11

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 0:40  توسط م. عباسی  |